Podmínky užívání portálu gscore.eu

 

Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Provozovatelem a správcem portálu www.gscore.eu (dále jen „portál gScore“ nebo „portál“) je společnost M square s.r.o., IČ: 291 92 285, se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64517.
 2. Kontaktní údaje provozovatele jsou následující:
 3. Služby provozovatele poskytované prostřednictvím portálu gScore představují především shromažďování, zpracovávání, uchovávání a vyhledávání dat každého jednotlivého uživatele, který má tak přehled o svých sportovních aktivitách a úspěších, zároveň má přístup k registraci na turnaje, pořádání turnajů, má možnost stát se členem sportovní asociace či klubu a další.
 4. Podmínky užívání portálu gScore (dále jen „podmínky užívání“) jsou platné a závazné pro všechny uživatele portálu gScore. Podmínky užívání se vztahují také na mobilní verzi portálu gScore.
 5. Uživatel registrací na portálu gScore potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami užívání. Uživatel se dále zavazuje, že se bude podmínkami užívání řídit. Pro neregistrované uživatele tyto podmínky užívání platí přiměřeně.
 6. V případě nesouhlasu uživatele s těmito podmínkami užívání nemá uživatel oprávnění obsah portálu gScore užívat.

Čl. II. ÚČEL PORTÁLU GSCORE

 1. Účelem portálu gScore je především pomoc majitelům hřišť, pořadatelům akcí, sportovním asociacím, klubům a hráčům k lepší, rychlejší a efektivnější práci a zábavě na různých sportovních hřištích.
 2. Registrovaný uživatel má možnost prostřednictvím portálu gScore získat členství v jednotlivých sportovních asociacích, příp. klubech, a to vše na jednu členskou kartu, má možnost registrovat se on-line na zápasy a turnaje, rezervovat si hřiště a využívat slev u partnerů portálu a jednotlivých hřišť. V profilu uživatele jsou evidovány všechny výsledky z jednotlivých turnajů či při individuálních zápasech.
 3. Uživatel za účelem využívání všech výhod registrovaného uživatele poskytuje své osobní údaje, které jsou zpracovávány provozovatelem, a k nimž mají přístup partneři provozovatele tak, aby bylo možno plně využívat služeb portálu gScore.

Čl. III. UŽÍVÁNÍ PORTÁLU GSCORE

 1. Přístup na portál gScore a jeho užívání je pro uživatele bezplatný.
 2. Uživatel má možnost se na portálu gScore registrovat. Registrovaní uživatelé jsou oprávněni využívat rozšířenou nabídku služeb (např. evidence všech výsledků dosažených na turnajích či v individuálních zápasech, čerpání slev v rámci jednotlivých hřišť, čerpání slev u partnerů portálu gScore, jednoduchá registrace na turnaje, on-line rezervace hřišť a další). Neregistrovaní uživatelé nemají plný přístup ke všem funkcím a službám portálu gScore.
 3. Registrace na portálu gScore je dobrovolná. Uživatelé jsou oprávněni svou registraci kdykoliv zrušit.
 4. Registrace uživatele je možná vyplněním registračního formuláře umístěného na portálu gScore. Při registraci je uživatel povinen vyjádřit souhlas s těmito podmínkami užívání. V opačném případě registraci nelze provést. Pokud je uživateli méně než 16 let, je nutné, aby s jeho registrací vyjádřil souhlas jeho zákonný zástupce. Bez tohoto souhlasu nelze registraci uživatele úspěšně dokončit.
 5. Při registraci uživatel poskytne provozovateli portálu gScore identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, e-mail a další) a další informace, které uživatel provozovateli portálu gScore poskytne dobrovolně. Uživatel bere na vědomí, že některé subjekty využívající portál gScore (asociace, kluby, majitelé a správci hřišť apod.), resp. partneři provozovatele, požadují za účelem poskytnutí nabízených služeb podrobné identifikační a jiné údaje. Takovéto podrobné identifikační a jiné údaje, pokud jsou vyžadovány, a pokud má uživatel zájem o služby subjektů využívajících portál gScore, je uživatel oprávněn do svého profilu doplnit kdykoliv, je-li profil uživatele aktivní.
 6. Uživatel je povinen uvádět ve svém profilu uživatele pravdivé identifikační a jiné údaje. V případě, že uživatel uvede nepravdivé údaje, je provozovatel oprávněn registraci daného uživatele zrušit nebo poskytování služeb omezit. Provozovatel uživateli neodpovídá za škodu nebo újmu, která může zrušením registrace či omezením služeb vzniknout.
 7. Uživatel je oprávněn vystupovat pouze pod jedním profilem.
 8. Uživatel při registraci uděluje dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které uvedl při registraci nebo které uvede v průběhu používání služeb na portálu gScore, a to za účelem poskytování služeb. Po celou dobu poskytování služby je provozovatel gScore oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele.
 9. V případě, že uživatel vysloví souhlas se zasíláním newsletteru, je provozovatel oprávněn zasílat uživateli sdělení o novinkách, portálu gScore, reklamní sdělení provozovatele a jeho obchodních partnerů či jiných subjektů. Souhlas uživatele se zasíláním newsletteru se považuje za souhlas s šířením reklamy. Uživatel má právo svůj souhlas se zasíláním newsletteru, resp. obchodních sdělení, kdykoliv odvolat.

Čl. IV. ČLENSTVÍ V HŘIŠTÍCH/KLUBECH/ASOCIACÍCH, ÚČAST NA SPORTOVNÍCH AKCÍCH

 1. V případě, že se uživatel prostřednictvím portálu gScore registruje jako člen některého ze spřízněných hřišt/klubů/asociací, vzniká mu smluvní vztah výlučně s daným hřištěm/klubem/asociací. Provozovatel portálu gScore je pouze zprostředkovatelem takového vztahu.
 2. Členský poplatek je v některých případech možno hřišti/klubu/asociaci uhradit prostřednictvím platební brány portálu gScore.
 3. Provozovatel prohlašuje, že poplatek za členství se uživateli nevrací, pokud jednotlivé hřiště/kluby/asociace neupravují tuto otázku jinak. V takovém případě však uživatel vrácení členského poplatku uplatňuje výlučně u daného hřiště/klubu/asociace.
 4. Uživatel je oprávněn registrovat se prostřednictvím portálu gScore na spravované sportovní akce. Úhradu registračního poplatku na vybranou sportovní akci je uživateli v některých případech umožněno zaplatit pořadateli akce prostřednictvím platební brány portálu gScore. Ceník poplatků je pak uveden přímo u vybrané akce a jeho nastavení je plně v kompetenci pořadatele.
 5. Pořadatelem a osobou odpovědnou za obsah, nastavení a uskutečnění sportovních akcí, je vždy konkrétní organizátor/hřiště/klub/asociace. Portál gScore je pouze v pozici zprostředkovatele.
 6. Storno podmínky pro uhrazený registrační poplatek za sportovní akci má upraveny každý jednotlivý klub/asociace individuálně. V případě, že organizátor/hřiště/klub/asociace nemají storno podmínky zveřejněny, řídí se storno podmínky registrace na sportovní akci podmínkami gScore takto:
  Pro případ, kdy uživatel zruší svou registraci na sportovní akci pořádanou organizátorem/hřištěm/klubem/asociací, vrátí mu gScore uhrazený poplatek za registraci ve výši 100 %, to však pouze za předpokladu, že ke zrušení registrace dojde před ukončením online registrace na akci pomocí portálu gScore a zároveň pokud byl poplatek za registraci uhrazen prostřednictvím platební brány na portálu gScore.

Čl. V. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE PORTÁLU GSCORE

 1. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatelů pro naplnění účelu portálu gScore.
 2. Provozovatel negarantuje nepřetržitou funkčnost portálu a neodpovídá uživateli za škodu v případě nefunkčnosti portálu.
 3. Provozovatel neodpovídá uživateli za žádnou škodu, která může uživateli v souvislosti s užíváním portálu gScore vzniknout.
 4. Provozovatel je oprávněn zrušit registraci uživatele či omezit poskytování služeb, pokud uživatel poruší tyto podmínky užívání či jiným způsobem bude nevhodně užívat či zneužívat portál gScore. Provozovatel je oprávněn zrušit profil uživatele také tehdy, pokud dojde ke změně účelu portálu či k jeho zrušení.
 5. Provozovatel je oprávněn provést technickou odstávku portálu bez předchozího upozornění.

Čl. VI. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

 1. Uživatel má povinnost dodržovat tyto podmínky užívání a ustanovení platných právních předpisů.
 2. Uživateli je zakázáno zejména:
  • používat vulgarismy, slova, slovní spojení či znaky, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy či s obecně přijímanou etikou a morálkou;
  • používat výhružky a jiné útoky vůči jiným uživatelům či partnerům portálu, případně jiným subjektům zainteresovaných na portálu gScore;
  • uvádět nepravdivé, urážlivé, zavádějící a jinak nevhodné informace o jiném uživateli či partnerům portálu, případně jiným subjektům zainteresovaných na portálu gScore;
  • propagovat násilí, podněcovat k nenávisti;
  • další nevhodné, neetické či protizákonné projevy.
 3. Uživatel odpovídá za své příspěvky a za informace uvedené ve svém profilu.
 4. Uživatel je povinen dodržovat jiná práva a povinnosti uvedená v těchto podmínkách užívání.

Čl. VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje uživatelů, kteří vyplní registrační formulář, jsou zpracovávány provozovatelem portálu gScore, a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména pak Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 2. Zásady ochrany osobních údajů v plném znění jsou k dispozici zde: https://www.gscore.eu/cz/s843/Uvod/O-nas/c2689-Zasady-zpracovani-osobnich-udaju-gscore-eu

Čl. VIII. OCHRANA AUTORSKÉHO PRÁVA

 1. Provozovatel je výlučným vlastníkem a správcem portálu www.gscore.eu a dalších subdomén. Autorská práva vykonává provozovatel.
 2. Portál gscore je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
 3. Obsah portálu gScore nejsou uživatelé bez předchozího písemného souhlasu provozovatele oprávněni užívat, rozmnožovat, šířit text, fotografie či zvukové soubory, nebo jiným neoprávněným způsobem zasahovat do autorských práv provozovatele.
 4. Provozovatel neodpovídá za informace, údaje a jiný obsah poskytnutý, zveřejněný nebo uživateli uložený na portálu gScore.

Čl. IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky užívání bez omezení jednostranně měnit, přičemž uživatelé budou o aktuálním znění vždy informováni prostřednictvím jejich zveřejnění na portálu gScore.
 2. Uživatel je povinen seznamovat se pravidelně se změnou podmínek užívání portálu gScore. V případě, že uživatel zůstane nadále registrován a bude užívat portálu gScore, má se za to, že uživatel se změnou podmínek užívání bez výhrad souhlasí.
 3. Veškeré vztahy vzniklé mezi uživatelem a provozovatelem v souvislosti s užíváním portálu gScore se řídí těmito podmínkami a platnou právní úpravou ČR.
 4. Tyto podmínky nabývají platnosti dne 1.1.2014.


Další informace naleznete v těchto sekcích

Přihlášení do systému