FotbalGolf Bohemka Náchod - Detail klubu

 

Základní informace

Název klubu FotbalGolf Bohemka Náchod
Sport Fotbalgolf
Stav klubu Schváleno
Pod asociací Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace
Mateřské hřiště -- nevyplněno --

Zakládající informace

Zakladatel Šolc Petr Tata
Založení klubu 17.06.2014
Počet členů 7
Zrušených členů 7

Kontakty

Adresa Náchod 54701
Stát Česká republika
Mobil +420722614440
E-mail Kontaktujte nás
Web http://www.fgbnachod.websnadno.cz/
 

Stanovy klubu - pouze pro členy

Stanovy Sportovního klubu FotbalGolf Bohemka Náchod

 

I.

Základní ustanovení

 1. Klub je samostatným, nepolitickým a dobrovolným svazkem členů, který rozvíjí svou činnost na demokratických principech, v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky a těmito stanovami.
 2. Posláním klubu je přispívat vlastní činností k dosahování sportovních výsledků a zážitků a být tak veřejně prospěšným, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku.
 3. Název klubu : FotbalGolf Bohemka Náchod
 4. Klub používá oficiální zkratku: FGBN
 5. Sídlo klubu: Náchod, Běloveská 391, PSČ 54701
 6. Klub používá při své činnosti barvu : zelenobílou
 7. Datum založení klubu : 17.6. 2014
 8. Klub je řádným členem České fotbalgolfové asociace /ČFGA/, se všemi právy a povinnostmi, plynoucími z jeho stanov.

 

II.

Účel klubu

 1. Účelem klubu je podpora výkonu sportovní činnosti, konkrétně pak FOTBALGOLFU, její organizace, řízení, propagace a další úkoly s tím související.
 2. Hlavní činností klubu je soubor činností přímo naplňujících účel klubu, klub zejména:

2.1. zabezpečuje rozvoj fotbalgolfu v regionu

2.2. zajišťuje sportovní výchovu mládeže a zvyšování kvalifikace odborných pracovníků

2.3. zastupuje zájmy České fotbalgolfové asociace /dále jen ČFGA/ a zájmy svých členů v jednání se státními orgány a jinými organizacemi.

2.4. podílí se na získávání finančních prostředků a materiálních prostředků k zajištění své činnosti a k částečnému zajištění prostředků na činnost pro členy klubu.

2.5. vydává vnitřní předpisy .

 1. Vedlejší činností klubu může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti klubu.

 

 

 

                               

III.

Členství

 1. Členy klubu se mohou stát svéprávné, fyzické osoby, občané České republiky i cizinci.
 2. Klub nevede seznam svých členů.
 3. O přijetí člena rozhoduje prezident a viceprezident klubu, / dále jen vedení klubu/
 4. Členství vzniká rozhodnutím vedení klubu o přijetí člena.

4.1. členské příspěvky se nevybírají.

 1. Prezident klubu může udělit čestné členství fyzickým osobám, které přispěly k všestrannému rozvoji klubu.
 2. Členství v klubu zaniká:

6.1. vyloučením

6.2. projevem vůle o vystoupení z klubu

6.3. úmrtím člena

6.4. zánikem klubu

IV.

Vyloučení člena z klubu

 1. Členství v klubu zaniká okamžikem rozhodnutí vedení klubu.

1.1. rozhodnutí o vyloučení může být sděleno ústně

 1. Důvody pro vyloučení člena klubu:
  1. dlouhodobá nečinnost člena
  2. hrubé poškození dobré pověsti klubu
  3. opakované neplnění členských povinností podle stanov klubu
  4. ohrožování nebo maření plnění cílů klubu
  5. Za dlouhodobou nečinnost se považuje nečinnost přesahující 1 rok, přičemž za nečinnost se považuje zejména neúčast na sportovních akcích klubu a ČFGA.
  6. Vyloučený člen může do patnácti dnů od ústního vyloučení navrhnout, v písemné formě, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala mimořádná valná hromada, kterou je povinno svolat vedení klubu do jednoho měsíce od návrhu vyloučeného. Valná hromada zruší rozhodnutí vedení klubu, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám.

V.

Práva a povinnosti členů

 1. Členové klubu mají zejména právo:

1.1. podílet se dle svých  osobních schopností na činnosti klubu

1.2. účastnit se sportovních a dalších aktivit klubu

1.3. hlasovat na valné hromadě

1.4. navrhovat své zástupce do orgánů klubu

1.5. volit a být voleni do orgánů klubu, za předpokladu plné svéprávnosti

1.6. činnost je dobrovolná a klub nevybírá žádné členské poplatky

1.7. obracet se na orgány klubu se svými podněty, návrhy a připomínkami

 

 

 

 1. Členové klubu jsou povinni zejména:

2.1. dodržovat stanovy , řídit se rozhodnutími valné hromady a vedení klubu,

2.2. aktivně se podílet na činnosti a rozvoji klubu,

2.3. dodržovat kázeň, zásady demokratické morálky a respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy klubu,

2.4. usilovat o dobré jméno klubu,

2.5. řídit se při výkonu sportovní činnosti stanovami, vnitřními předpisy ČFGA a Světové fotbalgolfové asociace /WFGA/,

2.6. při výkonu sportovní činnosti dodržovat antidopingové předpisy, zejména pak ustanovení Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice, vydanou Antidopingovým výborem České republiky a v rámci mezinárodní sportovní činnosti ustanovení antidopingových předpisů, příslušných mezinárodních asociací,

 1. Čestní členové klubu mají stejná práva a povinnosti jako ostatní členové klubu, vyjma práva hlasovat na valné hromadě a volit do orgánů klubu. Čestní členové se mohou účastnit valné hromady s hlasem poradním.

VI.

Orgány klubu

 1. Valná hromada
 2. Vedení klubu

VII.

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem klubu
 2. Valnou hromadu svolává prezident, resp. viceprezident klubu, nejméně jednou za dva roky.

Den, místo konání a program valné hromady oznámí vedení klubu členům vyvěšením pozvánky na webových stránkách klubu, případně emailovou poštou, nejméně dva týdny před termínem valné hromady.

 1. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat místo, čas a program jednání valné hromady.
 2. Valnou hromadu řídí prezident klubu, případně jiný člen klubu, pověřený prezidentem.
 3. Valná hromada je usnášeníschopná za účasti nejméně nadpoloviční většiny všech svéprávných členů klubu. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasem rozhodujícím. Při rovnosti hlasů pro a proti – platí hlas prezidenta, případně jím pověřeného předsedajícího člena dvojnásobně.
 4. Účastníkem valné hromady s hlasem rozhodujícím je každý člen klubu, který je v den valné hromady plně svéprávný.
 5. Vyhotovení zápisu z valné hromady zajišťuje prezident klubu.
 6. Valná hromada rozhoduje o těchto záležitostech:

8.1. schvaluje stanovy klubu, jejich doplnění a změny,

8.2. volí prezidenta a viceprezidenta klubu,

 

8.3. projednává zprávu o stavu klubu a jeho činnosti v uplynulém období,

8.4. rozhoduje o zrušení klubu a jeho likvidaci.

VIII.

Individuální statutární orgán

 1. Prezident klubu je statutárním orgánem klubu, který řídí činnost klubu v souladu se zákonem a těmito stanovami.

1.1. viceprezident zastupuje prezidenta ve všech rozhodnutích, kdy tyto nemůže vykonávat prezident z jakéhokoliv důvodu sám, případně, když je prezidentem pověřen k zastupování.

 1. Vedení klubu je voleno valnou hromadou na období dvou let. Mandát vedení klubu zaniká:

2.1. uplynutím období na nějž bylo zvoleno,

2.2. vzdáním se mandátu,

2.3. úmrtím.

 1. Vedení klubu zastupuje klub navenek a podepisuje za něj důležité dokumenty.
 2. Prezidentovi klubu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, nesvěří jinému orgánu klubu.

IX.

Závěrečné ustanovení

 1. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou FGBN dne 4.3. 2016 a nabyly účinnost okamžikem jejich schválení.
 2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.

 

V Náchodě 4.3. 2016                               Prezident klubu v.r.

                                

                                                                    Viceprezident klubu v.r.

 

 

Seznam členů

Vytvořeno Celé jméno Pohlaví Město Stát Reg. hráč Členství asociace Akce
18.01.2015 23:48 Šolc Petr Tata M Náchod Česká republika <b>platné</b>
26.01.2015 21:59 Kylar Okénko Petr M Starkov 111 Česká republika <b>platné</b>
16.09.2015 10:12 Punar Punča Jiří M Náchod Česká republika <b>neplatné</b>
13.03.2016 21:22 Punar Punča II Martin M Náchod Česká republika <b>neplatné</b>
21.04.2017 16:21 Vlček Vlčák Vlastimil M Náchod Česká republika <b>neplatné</b>
10.03.2020 15:21 Parničan Mára Marek M Náchod Česká republika <b>neplatné</b>
07.06.2021 14:57 Vlček Vlčák Josef M Náchod Česká republika <b>neplatné</b>
Počet klubových členů v seznamu: 7
 

Seznam týmů

Založeno Název týmu Vedoucí týmu Zrušeno Statistika (*) Akce
17.06.2014 A Kácovský Káca Jiří
(*) Počet sezón / počet hráčů / počet náhradníků
Počet klubových týmů v seznamu: 1
 

Záznamy o přestupech hráčů

Žádost vygenerována Datum přestupu Jméno uživatele Název klubu odkud Název cílového klubu Název asociace Stav přestupu
08.04.2019 01.04.2019 Mazurek Miroslav FotbalGolf Bohemka Náchod FotbalGolf Rybí Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace schváleno
09.04.2021 12.04.2021 Kylar Okénko Petr FGK Litomyšl FotbalGolf Bohemka Náchod Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace schváleno
26.02.2024 26.02.2024 Rompotl Patras Patrik FotbalGolf Bohemka Náchod FG Nebeská Rybná Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace schváleno
26.02.2024 26.02.2024 Jelen Jelča Jiří FotbalGolf Bohemka Náchod FG Nebeská Rybná Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace schváleno
26.02.2024 26.02.2024 Ludvík Čudla Petr FotbalGolf Bohemka Náchod FG Nebeská Rybná Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace schváleno
26.02.2024 26.02.2024 Kácovský Káca Jiří FotbalGolf Bohemka Náchod FG Nebeská Rybná Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace schváleno
04.04.2024 04.04.2024 Vlček Scooby Jakub FotbalGolf Bohemka Náchod FG Nebeská Rybná Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace schváleno
Počet žádostí v seznamu: 7
|< < 1... > >|
 

Přihlášení do systému