FG Nebeská Rybná - Detail klubu

 

Základní informace

Název klubu FG Nebeská Rybná
Sport Fotbalgolf
Stav klubu Schváleno
Pod asociací Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace
Mateřské hřiště FotbalPark Nebeská Rybná

Zakládající informace

Zakladatel Mareš Petr
Založení klubu 06.07.2015
Počet členů 37
Zrušených členů 0

Kontakty

Adresa Nebeská Rybná 162 Rokytnice v Orlických horách 517 61
Stát Česká republika
Telefon 736753700
E-mail Kontaktujte nás
Web www.fgnebeskarybna.cz
Facebook https://www.facebook.com/fotbalparknebeskarybna/
 

Stanovy klubu - pouze pro členy

S T A N O V Y
FG Nebeská Rybná z.s.
____________________________________________________________
I.
Základní ustanovení
Spolek s názvem FG Nebeská Rybná z.s. (dále jen spolek) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport.
Sídlem spolku je Nebeská Rybná č.p.162 ,Rokytnice v Orlických horách, 517 61 Rokytnice v Orlických horách.


II.
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku
1. Základním účelem a hlavní činností spolku je:
a) provozovat fotbalgolf a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných
a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové
podmínky,
b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak
mládeže,
c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických,
estetických a mravních pravidel,
e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy
s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení
g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod.
v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou
činností.
2. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti


III.
Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou :
a) valná hromada jako orgán nejvyšší,
b) výkonný výbor jako orgán výkonný,
c) předseda jako orgán statutární,
d) kontrolní komise jako orgán kontrolní.
2. Valná hromada
2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Valná hromada je složena ze všech členů spolku
starších 18ti let. Právnická osoba, která je členem FG, vysílá na valnou hromadu jednoho svého
zástupce (dále i jen účastníci valné hromady).
2.2. Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná
hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům/sdruženým oddílům, a to buď na adresu
bydliště/sídla nebo na elektronickou adresu.
2.3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné
hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 14 dní před konáním zasedání valné hromady.
2.4. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku
starších 18ti let nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor
valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn
svolat zasedání valné hromady sám.
2.5. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
2.6. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení
b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky spolku; rozhodnutí o změně sídla
však náleží do působnosti výkonného výboru
c) volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy
d) volba a odvolání členů kontrolní komise
e) rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku
f) schválení výsledku hospodaření
g) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem spolku
h) určení hlavních směrů činnosti spolku
i) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů
dle těchto stanov
j) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků
k) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení
2.7. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků
s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna
nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná
v počtu přítomných.
2.8. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto
stanovy neurčí něco jiného.
2.9. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba
alespoň 3/5 většina přítomných.
2.10. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a
rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň nadpoloviční většina přítomných. To
neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O
těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou
oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.
2.11. Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda spolku
nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její
jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.
2.12. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal,
kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a
jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle spolku, a to
v určených dnech a hodinách.
3. Výkonný výbor
3.1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti spolku v období mezi zasedáními
valné hromady.
3.2. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na každé
valné hromadě. Členem výkonného výboru je vždy předseda jakožto statutární orgán spolku.
Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů výkonného výboru je
čtyřleté.
3.3. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo
nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.
3.4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
3.5. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou
svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů spolku.
3.6. Výkonný výbor zejména:
a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a
opatření k jejich realizaci
b) organizuje a řídí činnost spolku
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do
působnosti valné hromady
d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady
e) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy
f) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov
4. Předseda
4.1. Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda jedná jménem spolku, a to v souladu
s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná jménem
spolku v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit spolku škodu, kterou tímto
jednáním způsobí.
4.2. Předseda podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku
připojí svůj podpis.
4.3. Funkční období předsedy je čtyřleté.
5. Kontrolní komise
5.1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost
v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy spolku.
5.2. Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce
statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora.
5.3. Funkční období členů kontrolní komise je čtyřleté.
5.4. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu
k orgánům spolku, pobočným spolkům a členům spolku.
5.5. Kontrolu činnosti spolku, případně pobočných spolků provádí kontrolní komise na základě
svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů spolku, pobočných spolků či
členů spolku. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do
potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů spolku, od pobočných spolků či
zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.
5.6. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:
a) kontrola hospodaření spolku,
b) kontrola hospodaření pobočných spolků,
c) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního
rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak spolku, tak pobočnými spolky,
5.7. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a
následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.


IV.
Členství
A) Druhy členství
1. Členství ve spolku může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná
členská práva a povinnosti.
2. Členství se rozlišuje na:
a) řádné - sportovní
b) přidružené
c) čestné
3. Řádným členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická
osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností spolku a hodlá se podílet na naplňování
společných zájmů s ostatními členy spolku.
4. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky
zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.
5. Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli
důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti spolku a
přispívat k naplnění jeho účelu.
6. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výkonný výbor na základě žádosti zájemce
o přidružené členství.
7. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě
a významně podílela na činnosti spolku, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti
sportu.
8. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu
osoby, které má být uděleno.
9. Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten
také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez
zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může
být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které
jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.
10. Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní
organizaci, které je spolek členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní
organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to
zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného
veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve spolku podáním písemné přihlášky souhlasí
s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.
11. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklad potvrzení s výpisem
ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly
vymazány.
B) Členská práva a povinnosti
1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.
2. Členská práva, která přísluší všem členům:
a) účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti spolku,
b) být informován o činnosti spolku,
c) účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za
předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství
d) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku,
e) účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o činnost či chování daného člena
f) změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov
g) ukončit kdykoli své členství
h) podílet se na řízení spolku
i) účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu
ustavení valné hromady buď osobně nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu; v případě
fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18ti
let
j) volit a být volen do všech volených orgánů spolku za podmínek těchto stanov; v případě
fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let
3. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti spolku
b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku a základní normy sportovního chování,
c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku
d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i
usilovat o dobré jméno spolku.
e) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným
členstvím a činností spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle stanov rozhodl
f) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen
C) Zánik členství
1. Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením člena
b) vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude
uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na
tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn
c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních
předpisů spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů spolku nebo jiných členských povinností
d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby
e) zánikem spolku bez právního nástupce
D) Zánik členství vyloučením:
O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje valná hromada. Rozhodnutí o vyloučení
se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu
členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou spolku poskytl.
Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí
přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen
v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.
Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší
v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.


Schváleno VH FG Nebeská Rybná z.s.


Dne 27.12.2015
Lucie Marešová Petr Mareš
sekretářka spolku předseda spolku

 

Seznam členů

Vytvořeno Celé jméno Pohlaví Město Stát Reg. hráč Členství asociace Akce
06.07.2015 10:51 Mareš Petr M Rokytnice v Orlických horách Česká republika <b>bude platné</b>
06.07.2015 11:28 Štěpánek Roman M Rokytnice v Orlických horách Česká republika <b>neplatné</b>
06.07.2015 11:30 Jirout Jan M Rokytnice v Orlických horách Česká republika <b>platné</b>
22.02.2016 13:19 Marešová Lucie Ž Rokytnice v Orlických horách Česká republika <b>neplatné</b>
04.03.2016 08:47 Jiroutová Hana Ž Rokytnice v Orlických horách Česká republika <b>neplatné</b>
04.03.2016 08:48 Walter Jiří M Rokytnice v Orlických horách Česká republika <b>neplatné</b>
04.03.2016 08:49 Vencl Zdeněk M Rokytnice v Orlických horách Česká republika <b>neplatné</b>
04.03.2016 08:49 Levý Adam M Rokytnice v O.h. Česká republika <b>platné</b>
23.03.2016 10:12 Valášek Martin M Rokytnice v Orlických horách Česká republika <b>platné</b>
23.04.2016 08:24 Pokorná Jana Ž Slatina nad Zdobnicí Česká republika <b>platné</b>
23.04.2016 17:04 Vencl Patrik M Rokytnice v Orl. h. Česká republika <b>neplatné</b>
11.06.2016 15:32 Tillová Jana Ž Rokytnice v Orlických horách Česká republika <b>neplatné</b>
11.06.2016 15:37 Mareš Michal M Rokytnice v Orlických horách Česká republika <b>platné</b>
10.03.2017 10:24 Drábková Marie Ž Osik Česká republika <b>neplatné</b>
10.03.2017 10:24 Levý Lukáš M Rokytnice v Orlických horách Česká republika <b>platné</b>
10.03.2017 10:24 Levý David M Rokytnice v O.h. Česká republika <b>platné</b>
10.03.2017 10:25 Štěpánek Radim M Rokytnice Česká republika <b>neplatné</b>
10.03.2017 10:25 Štěpánková Karolína Ž Rokytnice v Orlických horách Česká republika <b>neplatné</b>
10.03.2017 10:26 Saligr Miroslav M Rokytnice v Orlických horách Česká republika <b>neplatné</b>
10.03.2017 10:26 Saligrová Dana Ž Rokytnice v Orlických horách Česká republika <b>neplatné</b>
10.03.2017 10:27 Valášková Jana Ž Rokytnice v Orlických horách Česká republika <b>neplatné</b>
11.04.2017 15:06 Števko Jiří M Rokytnice v Orlických horách Česká republika <b>neplatné</b>
11.04.2017 15:06 Vídeňský Adam M Rokytnice v Orlických horách Česká republika <b>neplatné</b>
11.04.2017 15:07 Havlíček Filip M Rokytnice v Orl.horách Česká republika <b>neplatné</b>
11.04.2017 15:08 Szeles Jan M praha 1 Česká republika <b>neplatné</b>
10.05.2018 15:55 Motyčáková Ivana Ž Rokytnice v Orl.h. Česká republika <b>neplatné</b>
11.04.2019 18:11 Štěpánek Radek M Rokytnice v Orlických horách Česká republika <b>neplatné</b>
30.05.2019 14:53 Štěpánková Tereza Ž Rokytnice v Orlických horách Česká republika <b>neplatné</b>
31.03.2020 14:07 Sajdl František M Česká republika <b>platné</b>
22.05.2020 08:11 Valášek Adam M Rokytnice v Orlických horách Česká republika <b>platné</b>
04.04.2022 08:11 Žížala Miroslav M Rokytnice v Orlických horách Česká republika <b>platné</b>
06.03.2024 14:57 Kácovský Káca Jiří M Náchod Česká republika <b>platné</b>
06.03.2024 14:57 Ludvík Čudla Petr M Náchod Česká republika <b>platné</b>
06.03.2024 14:57 Jelen Jelča Jiří M Náchod Česká republika <b>platné</b>
06.03.2024 14:58 Rompotl Patras Patrik M Náchod Česká republika <b>platné</b>
08.04.2024 10:52 Hrubá Růžena Ž Kostelec nad Orlicí Česká republika <b>platné</b>
09.04.2024 17:00 Vlček Scooby Jakub M Náchod Česká republika <b>platné</b>
Počet klubových členů v seznamu: 37
 

Seznam týmů

Založeno Název týmu Vedoucí týmu Zrušeno Statistika (*) Akce
06.07.2015 A Mareš Petr
11.04.2017 B Levý Lukáš
(*) Počet sezón / počet hráčů / počet náhradníků
Počet klubových týmů v seznamu: 2
 

Záznamy o přestupech hráčů

Žádost vygenerována Datum přestupu Jméno uživatele Název klubu odkud Název cílového klubu Název asociace Stav přestupu
26.02.2024 26.02.2024 Rompotl Patras Patrik FotbalGolf Bohemka Náchod FG Nebeská Rybná Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace schváleno
26.02.2024 26.02.2024 Jelen Jelča Jiří FotbalGolf Bohemka Náchod FG Nebeská Rybná Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace schváleno
26.02.2024 26.02.2024 Ludvík Čudla Petr FotbalGolf Bohemka Náchod FG Nebeská Rybná Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace schváleno
26.02.2024 26.02.2024 Kácovský Káca Jiří FotbalGolf Bohemka Náchod FG Nebeská Rybná Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace schváleno
04.04.2024 04.04.2024 Vlček Scooby Jakub FotbalGolf Bohemka Náchod FG Nebeská Rybná Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace schváleno
Počet žádostí v seznamu: 5
|< < 1... > >|
 

Přihlášení do systému