FotbalGolf Rybí - Detail klubu

 

Základní informace

Název klubu FotbalGolf Rybí
Zkratka FGR
Sport Fotbalgolf
Stav klubu Zrušen
Pod asociací -- nevyplněno --
Mateřské hřiště Fotbal Golf Rybí

Zakládající informace

Majitel FotbalGolf Rybí MSK z.s.
Zakladatel Purmenský Petr
Založení klubu 07.03.2016
Zrušení klubu 02.03.2021
Počet členů 0
Zrušených členů 18

Kontakty

Adresa Rybí 70 Rybí 74265
Stát Česká republika
Telefon +420 721 665 225
E-mail Kontaktujte nás
Web https://www.fotbalgolfrybi.cz/
Facebook https://www.facebook.com/Fotbal-Golf-Ryb%C3%AD-102205271323896
 

Stanovy klubu - pouze pro členy

Fotbal Golf Rybí

I.

Základní ustanovení

 1. Klub je samostatným, nepolitickým a dobrovolným svazkem členů, který rozvíjí svou činnost na demokratických principech, v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky a těmito stanovami.
 2. Posláním klubu je přispívat vlastní činností k dosahování sportovních výsledků a zážitků a být tak veřejně prospěšným, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku.
 3. Název klubu: Fotbal Golf Rybí
 4. Klub používá oficiální zkratku: FGR
 5. Sídlo klubu: Rybí 70, 74265
 6. Klub používá při své činnosti barvu: bílo-zelenou
 7. Datum založení klubu: 20.2.2020

 

II.

Účel klubu

 1. Účelem klubu je podpora výkonu sportovní činnosti, konkrétně pak Fotbal golfu, její organizace, řízení, propagace a další úkoly s tím související.
 2. Hlavní činností klubu je soubor činností přímo naplňujících účel klubu, klub zejména:
  1. aktivně se účastnit fotbal golfových turnajů a soutěží
  2. zastupuje zájmy svých členů v jednání se státními orgány a jinými organizacemi,
  3. vydává vnitřní předpisy.
 3. Vedlejší činností klubu může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti klubu.

 

 

 

III.

Členství

 1. Členy klubu se mohou stát svéprávné, fyzické osoby, občané České republiky i cizinci.
 2. Klub vede seznam svých členů.
 3. O přijetí člena rozhoduje prezident a viceprezident klubu /dále jen vedení klubu/, jednomyslně.
 4. Členství vzniká rozhodnutím vedení klubu o přijetí člena, jednomyslně
  1. členské příspěvky se vybírají 1x ročně ve výši 100,-Kč
 5. Prezident klubu může udělit čestné členství fyzickým osobám, po návrhu vedení klubu a schválení valné hromady, které přispěly k všestrannému rozvoji klubu.
 6. Členství v klubu zaniká:
  1. vyloučením
  2. projevem vůle o vystoupení z klubu
  3. přestupem člena do jiného fotbal golfového klubu /při hostování zůstává členem FGR/
  4. zánikem klubu
  5. úmrtím člena

 

IV.

Vyloučení člena z klubu

 1. Členství v klubu zaniká okamžikem rozhodnutí vedení klubu, jednomyslně.
  1. rozhodnutí o vyloučení může být sděleno ústně
 2. Důvody pro vyloučení člena klubu:
 1. dlouhodobá nečinnost člena
 2. hrubé poškození dobré pověsti klubu
 3. opakované neplnění členských povinností podle stanov klubu
 4. ohrožování nebo maření plnění cílů klubu
 1. Za dlouhodobou nečinnost se považuje nečinnost přesahující 1 rok, přičemž za nečinnost se považuje zejména neúčast na sportovních akcích klubu
 2. Vyloučený člen může do patnácti dnů od ústního vyloučení navrhnout, v písemné formě, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala mimořádná valná hromada, kterou je povinno svolat vedení klubu do jednoho měsíce od návrhu vyloučeného. Valná hromada zruší rozhodnutí vedení klubu, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám.

 

V.

Práva a povinnosti členů

 1. Členové klubu mají zejména právo:
  1. podílet se dle svých osobních schopností na činnosti klubu
  2. účastnit se sportovních a dalších aktivit klubu
  3. účastnit se brigád v rámci hřiště
  4. hlasovat na valné hromadě
  5. navrhovat své zástupce do orgánů klubu
  6. volit a být voleni do orgánů klubu, za předpokladu plné svéprávnosti
  7. obracet se na orgány klubu se svými podněty, návrhy a připomínkami

 

 

 1. Členové klubu jsou povinni zejména:
  1. hradit si veškeré náklady na turnajích a soutěžích, kterých se v rámci FGR účastní,
  2. dodržovat stanovy, řídit se rozhodnutími valné hromady a vedení klubu,
  3. aktivně se podílet na činnosti a rozvoji klubu,
  4. dodržovat kázeň, zásady demokratické morálky a respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy klubu,
  5. usilovat o dobré jméno klubu,
  6. řídit se při výkonu sportovní činnosti stanovami
  7. při výkonu sportovní činnosti dodržovat antidopingové předpisy, zejména pak ustanovení Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice, vydanou Antidopingovým výborem České republiky a v rámci mezinárodní sportovní činnosti ustanovení antidopingových předpisů, příslušných mezinárodních asociací.
 2. Čestní členové klubu mají stejná práva a povinnosti jako ostatní členové klubu, vyjma práva hlasovat na valné hromadě a volit do orgánů klubu. Čestní členové se mohou účastnit valné hromady s hlasem poradním.

 

 

 

VI.

Orgány klubu

 1. Valná hromada
 2. Vedení klubu

VII.

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem klubu
 2. Valnou hromadu svolává prezident, resp. viceprezident klubu, nejméně jednou za jeden rok.

Den, místo konání a program valné hromady oznámí vedení klubu členům vyvěšením pozvánky na webových stránkách klubu, případně emailovou poštou, nejméně dva týdny před termínem valné hromady.

 1. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat místo, čas a program jednání valné hromady.
 2. Valnou hromadu řídí prezident klubu, případně jiný člen klubu, pověřený prezidentem.
 3. Valná hromada je usnášeníschopná za účasti nejméně nadpoloviční většiny všech svéprávných členů klubu. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasem rozhodujícím. Při rovnosti hlasů pro a proti – platí hlas prezidenta, případně jím pověřeného předsedajícího člena dvojnásobně.
 4. Účastníkem valné hromady s hlasem rozhodujícím je každý člen klubu, který je v den valné hromady plně svéprávný.
 5. Vyhotovení zápisu z valné hromady zajišťuje prezident klubu.
 6. Valná hromada rozhoduje o těchto záležitostech:
  1. schvaluje stanovy klubu, jejich doplnění a změny,
  2. volí prezidenta a viceprezidenta klubu,
  3. projednává zprávu o stavu klubu a jeho činnosti v uplynulém období,
  4. rozhoduje o zrušení klubu a jeho likvidaci.
  5. Při svolání mimořádné valné hromady platí stejné podmínky.

 

 

 

VIII.

Individuální statutární orgán

 1. Prezident klubu je statutárním orgánem klubu, který řídí činnost klubu v souladu se zákonem a těmito stanovami.
  1. viceprezident zastupuje prezidenta ve všech rozhodnutích, kdy tyto nemůže vykonávat prezident z jakéhokoliv důvodu sám, případně když je prezidentem pověřen k zastupování.
 2. Vedení klubu je voleno valnou hromadou na období jednoho roku. Mandát vedení klubu zaniká:
  1. uplynutím období na nějž bylo zvoleno,
  2. přestupem do jiného klubu /mandát ztrácí přestupující člen vedení klubu/
  3. vzdáním se mandátu,
  4. úmrtím.
 3. Vedení klubu zastupuje klub navenek a podepisuje za něj důležité dokumenty.
 4. Prezidentovi klubu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, nesvěří jinému orgánu klubu.

 

IX.

Závěrečné ustanovení

 1. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou FGR dne 20.2.2020 a nabyly účinnost okamžikem jejich schválení.
 2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.

 

 

 

V Rybí 20.2.2020                                     Prezident klubu v.r.

                                

                                                                    Viceprezident klubu v.r.

 

 

Seznam členů

Vytvořeno Celé jméno Pohlaví Město Stát Reg. hráč Členství asociace Akce
V klubu nejsou žádní registrovaní členi.
Počet klubových členů v seznamu: 0
 

Seznam týmů

Založeno Název týmu Vedoucí týmu Zrušeno Statistika (*) Akce
23.04.2016 A Purmenský Petr
(*) Počet sezón / počet hráčů / počet náhradníků
Počet klubových týmů v seznamu: 1
 

Záznamy o přestupech hráčů

Žádost vygenerována Datum přestupu Jméno uživatele Název klubu odkud Název cílového klubu Název asociace Stav přestupu
08.04.2019 01.04.2019 Mazurek Mičud Miroslav FotbalGolf Bohemka Náchod FotbalGolf Rybí Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace schváleno
12.05.2020 12.05.2020 Mazurek Mičud Miroslav FotbalGolf Rybí FG Dymník Rumburk Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace schváleno
22.05.2020 22.05.2020 Hradečný Stanislav FotbalGolf Rybí FGK Slavia Praha Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace schváleno
22.05.2020 22.05.2020 Hradečný Jan FotbalGolf Rybí FGK Slavia Praha Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace schváleno
22.05.2020 22.05.2020 Hradečná Marcela FotbalGolf Rybí FGK Slavia Praha Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace schváleno
Počet žádostí v seznamu: 5
|< < 1... > >|
 

Přihlášení do systému