FP České Budějovice - Detail klubu

 

Základní informace

Název klubu FP České Budějovice
Sport Fotbalgolf
Stav klubu Schváleno
Pod asociací Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace
Mateřské hřiště FotbalPark České Budějovice

Zakládající informace

Zakladatel Frantík Martin
Založení klubu 26.07.2016
Počet členů 6
Zrušených členů 0

Kontakty

Adresa Hrdějovice 599 Hrdějovice 373 61
Stát Česká republika
Telefon 737203934
E-mail Kontaktujte nás
Web www.fotbalparkhluboka.cz
 

Stanovy klubu - pouze pro členy

I.

Základní ustanovení

 1. Klub je samostatným, nepolitickým a dobrovolným svazkem členů, který rozvíjí svou činnost na demokratických principech, v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky a těmito stanovami.
 2. Posláním klubu je přispívat vlastní činností k dosahování sportovních výsledků a zážitků a být tak veřejně prospěšným, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku.
 3. Název klubu : FotbalGolf České Budějovice
 4. Klub používá oficiální zkratku: FGCB
 5. Sídlo klubu: Hrdějovice 599, 373 61
 6. Datum založení klubu : 27.7.2016
 7. Klub je řádným členem České fotbalgolfové asociace /dále jen ČFGA/, se všemi právy a povinnostmi, plynoucími z jeho stanov.

 

II.

Účel klubu

 1. Účelem klubu je podpora výkonu sportovní činnosti, konkrétně pak FOTBALGOLFU, její organizace, řízení, propagace a další úkoly s tím související.
 2. Hlavní činností klubu je soubor činností přímo naplňujících účel klubu, klub zejména:
  1. aktivně se účastní  fotbalgolfových turnajů a soutěží pořádaných v rámci ČFGA, Světové fotbalgolfové asociace /dále jen WFGA/ či jiných subjektů
  2. zastupuje zájmy ČFGA a zájmy svých členů v jednání se státními orgány a jinými organizacemi,
  3. vydává vnitřní předpisy.
 3. Vedlejší činností klubu může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti klubu.

 III.

Členství

 1. Členy klubu se mohou stát svéprávné, fyzické osoby, občané České republiky i cizinci.
 2. Klub vede seznam svých členů.
 3. O přijetí člena rozhoduje prezident a viceprezident klubu /dále jen vedení klubu/, jednomyslně.
 4. Členství vzniká rozhodnutím vedení klubu o přijetí člena, jednomyslně
  1. členské příspěvky se nevybírají.
 5. Prezident klubu může udělit čestné členství fyzickým osobám, po návrhu vedení klubu a schválení valné hromady, které přispěly k všestrannému rozvoji klubu.
 6. Členství v klubu zaniká:
  1. vyloučením
  2. projevem vůle o vystoupení z klubu
  3. přestupem člena do jiného fotbalgolfového klubu /při hostování zůstává členem FGBN/
  4. zánikem klubu
  5. úmrtím člena

 

IV.

Vyloučení člena z klubu

 1. Členství v klubu zaniká okamžikem rozhodnutí vedení klubu, jednomyslně.
  1. rozhodnutí o vyloučení může být sděleno ústně
 2. Důvody pro vyloučení člena klubu:
 1. dlouhodobá nečinnost člena
 2. hrubé poškození dobré pověsti klubu
 3. opakované neplnění členských povinností podle stanov klubu
 4. ohrožování nebo maření plnění cílů klubu
 1. Za dlouhodobou nečinnost se považuje nečinnost přesahující 1 rok, přičemž za nečinnost se považuje zejména neúčast na sportovních akcích klubu a ČFGA nebo WFGA.
 2. Vyloučený člen může do patnácti dnů od ústního vyloučení navrhnout, v písemné formě, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala mimořádná valná hromada, kterou je povinno svolat vedení klubu do jednoho měsíce od návrhu vyloučeného. Valná hromada zruší rozhodnutí vedení klubu, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám.

 V.

Práva a povinnosti členů

 1. Členové klubu mají zejména právo:
  1. podílet se dle svých osobních schopností na činnosti klubu
  2. účastnit se sportovních a dalších aktivit klubu
  3. navrhovat své zástupce do orgánů klubu
  4. volit a být voleni do orgánů klubu, za předpokladu plné svéprávnosti
  5. obracet se na orgány klubu se svými podněty, návrhy a připomínkami

 

 

 1. Členové klubu jsou povinni zejména:
  1. hradit si veškeré náklady na turnajích a soutěžích, kterých se v rámci FGCB účastní,
  2. dodržovat stanovy, řídit se rozhodnutími valné hromady a vedení klubu,
  3. aktivně se podílet na činnosti a rozvoji klubu,
  4. dodržovat kázeň, zásady demokratické morálky a respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy klubu,
  5. usilovat o dobré jméno klubu,
  6. řídit se při výkonu sportovní činnosti stanovami, vnitřními předpisy ČFGA a WFGA,
  7. při výkonu sportovní činnosti dodržovat antidopingové předpisy, zejména pak ustanovení Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice, vydanou Antidopingovým výborem České republiky a v rámci mezinárodní sportovní činnosti ustanovení antidopingových předpisů, příslušných mezinárodních asociací.

 

Závěrečné ustanovení

 1. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.

 

 V Českých Budějovicích 26.7.2016

 

Seznam členů

Vytvořeno Celé jméno Pohlaví Město Stát Reg. hráč Členství asociace Akce
26.07.2016 09:05 Ing. Hetešová Linda Ž české budějovice Česká republika <b>neplatné</b>
28.08.2016 11:22 Frantík Martin M České Budějovice Česká republika <b>neplatné</b>
28.08.2016 11:22 Ing. Frantík Jan M České Budějovice Česká republika <b>platné</b>
28.08.2016 11:22 Frantíková Andrea Ž České Budějovice Česká republika <b>neplatné</b>
19.08.2021 17:44 Holý Hubert M Litvinovice Česká republika <b>platné</b>
19.08.2021 17:44 Kacetl Vojtěch M Strakonice Česká republika <b>platné</b>
Počet klubových členů v seznamu: 6
 

Seznam týmů

Založeno Název týmu Vedoucí týmu Zrušeno Statistika (*) Akce
V klubu nejsou žádné registrované týmy.
(*) Počet sezón / počet hráčů / počet náhradníků
Počet klubových týmů v seznamu: 0
 
 

Přihlášení do systému