Fotbal Golf Rybí - Detail klubu

 

Základní informace

Název klubu Fotbal Golf Rybí
Zkratka FGR
Sport Fotbalgolf
Stav klubu Schváleno
Pod asociací Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace
Mateřské hřiště Fotbal Golf Rybí

Zakládající informace

Zakladatel Purmenský Petr
Založení klubu 07.03.2016
Počet členů 23
Zrušených členů 0

Kontakty

Adresa 70 Rybí 742 65
Stát Česká republika
Telefon 721 665 225
Mobil 721 665 225
E-mail Kontaktujte nás
Web https://www.fotbalgolfrybi.cz
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100063493991427
 

Stanovy klubu - pouze pro členy

Stanovy sportovního klubu

Fotbal Golf Rybí

I.

Základní ustanovení

 1. Klub je samostatným, nepolitickým a dobrovolným svazkem členů, který rozvíjí svou činnost na demokratických principech, v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky a těmito stanovami.
 2. Posláním klubu je přispívat vlastní činností k dosahování sportovních výsledků a zážitků a být tak veřejně prospěšným, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku.
 3. Název klubu: Fotbal Golf Rybí
 4. Klub používá oficiální zkratku: FGR
 5. Sídlo klubu: Rybí 70, 74265
 6. Klub používá při své činnosti barvu: bílo-zelenou
 7. Datum založení klubu: 7.3.2016

 

II.

Účel klubu

 1. Účelem klubu je podpora výkonu sportovní činnosti, konkrétně pak Fotbal golfu, její organizace, řízení, propagace a další úkoly s tím související.
 2. Hlavní činností klubu je soubor činností přímo naplňujících účel klubu, klub zejména:
  1. aktivně se účastnit fotbal golfových turnajů a soutěží
  2. zastupuje zájmy svých členů v jednání se státními orgány a jinými organizacemi,
  3. vydává vnitřní předpisy.
 3. Vedlejší činností klubu může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti klubu.

 

 

 

III.

Členství

 1. Členy klubu se mohou stát svéprávné, fyzické osoby, občané České republiky i cizinci.
 2. Klub vede seznam svých členů.
 3. O přijetí člena rozhoduje prezident a viceprezident klubu /dále jen vedení klubu/, jednomyslně.
 4. Členství vzniká rozhodnutím vedení klubu o přijetí člena, jednomyslně
  1. členské příspěvky se vybírají 1x ročně ve výši 100,-Kč
 5. Prezident klubu může udělit čestné členství fyzickým osobám, po návrhu vedení klubu a schválení valné hromady, které přispěly k všestrannému rozvoji klubu.
 6. Členství v klubu zaniká:
  1. vyloučením
  2. projevem vůle o vystoupení z klubu
  3. přestupem člena do jiného fotbal golfového klubu /při hostování zůstává členem FGR/
  4. zánikem klubu
  5. úmrtím člena

 

IV.

Vyloučení člena z klubu

 1. Členství v klubu zaniká okamžikem rozhodnutí vedení klubu, jednomyslně.
  1. rozhodnutí o vyloučení může být sděleno ústně
 2. Důvody pro vyloučení člena klubu:
 1. dlouhodobá nečinnost člena
 2. hrubé poškození dobré pověsti klubu
 3. opakované neplnění členských povinností podle stanov klubu
 4. ohrožování nebo maření plnění cílů klubu
 1. Za dlouhodobou nečinnost se považuje nečinnost přesahující 1 rok, přičemž za nečinnost se považuje zejména neúčast na sportovních akcích klubu
 2. Vyloučený člen může do patnácti dnů od ústního vyloučení navrhnout, v písemné formě, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala mimořádná valná hromada, kterou je povinno svolat vedení klubu do jednoho měsíce od návrhu vyloučeného. Valná hromada zruší rozhodnutí vedení klubu, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám.

 

V.

Práva a povinnosti členů

 1. Členové klubu mají zejména právo:
  1. podílet se dle svých osobních schopností na činnosti klubu
  2. účastnit se sportovních a dalších aktivit klubu
  3. účastnit se brigád v rámci hřiště
  4. hlasovat na valné hromadě
  5. navrhovat své zástupce do orgánů klubu
  6. volit a být voleni do orgánů klubu, za předpokladu plné svéprávnosti
  7. obracet se na orgány klubu se svými podněty, návrhy a připomínkami

 

 

 1. Členové klubu jsou povinni zejména:
  1. hradit si veškeré náklady na turnajích a soutěžích, kterých se v rámci FGR účastní,
  2. dodržovat stanovy, řídit se rozhodnutími valné hromady a vedení klubu,
  3. aktivně se podílet na činnosti a rozvoji klubu,
  4. dodržovat kázeň, zásady demokratické morálky a respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy klubu,
  5. usilovat o dobré jméno klubu,
  6. řídit se při výkonu sportovní činnosti stanovami
  7. při výkonu sportovní činnosti dodržovat antidopingové předpisy, zejména pak ustanovení Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice, vydanou Antidopingovým výborem České republiky a v rámci mezinárodní sportovní činnosti ustanovení antidopingových předpisů, příslušných mezinárodních asociací.
 2. Čestní členové klubu mají stejná práva a povinnosti jako ostatní členové klubu, vyjma práva hlasovat na valné hromadě a volit do orgánů klubu. Čestní členové se mohou účastnit valné hromady s hlasem poradním.

 

 

 

VI.

Orgány klubu

 1. Valná hromada
 2. Vedení klubu

VII.

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem klubu
 2. Valnou hromadu svolává prezident, resp. viceprezident klubu, nejméně jednou za jeden rok.

Den, místo konání a program valné hromady oznámí vedení klubu členům vyvěšením pozvánky na webových stránkách klubu, případně emailovou poštou, nejméně dva týdny před termínem valné hromady.

 1. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat místo, čas a program jednání valné hromady.
 2. Valnou hromadu řídí prezident klubu, případně jiný člen klubu, pověřený prezidentem.
 3. Valná hromada je usnášeníschopná za účasti nejméně nadpoloviční většiny všech svéprávných členů klubu. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasem rozhodujícím. Při rovnosti hlasů pro a proti – platí hlas prezidenta, případně jím pověřeného předsedajícího člena dvojnásobně.
 4. Účastníkem valné hromady s hlasem rozhodujícím je každý člen klubu, který je v den valné hromady plně svéprávný.
 5. Vyhotovení zápisu z valné hromady zajišťuje prezident klubu.
 6. Valná hromada rozhoduje o těchto záležitostech:
  1. schvaluje stanovy klubu, jejich doplnění a změny,
  2. volí prezidenta a viceprezidenta klubu,
  3. projednává zprávu o stavu klubu a jeho činnosti v uplynulém období,
  4. rozhoduje o zrušení klubu a jeho likvidaci.
  5. Při svolání mimořádné valné hromady platí stejné podmínky.

 

 

 

VIII.

Individuální statutární orgán

 1. Prezident klubu je statutárním orgánem klubu, který řídí činnost klubu v souladu se zákonem a těmito stanovami.
  1. viceprezident zastupuje prezidenta ve všech rozhodnutích, kdy tyto nemůže vykonávat prezident z jakéhokoliv důvodu sám, případně když je prezidentem pověřen k zastupování.
 2. Vedení klubu je voleno valnou hromadou na období jednoho roku. Mandát vedení klubu zaniká:
  1. uplynutím období na nějž bylo zvoleno,
  2. přestupem do jiného klubu /mandát ztrácí přestupující člen vedení klubu/
  3. vzdáním se mandátu,
  4. úmrtím.
 3. Vedení klubu zastupuje klub navenek a podepisuje za něj důležité dokumenty.
 4. Prezidentovi klubu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, nesvěří jinému orgánu klubu.

 

IX.

Závěrečné ustanovení

 1. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou FGR dne 7.1.2024 a nabyly účinnost okamžikem jejich schválení.
 2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.

 

 

 

V Rybí 7.1.2024                                     Prezident klubu v.r.2024

                                                                   Petr Purmenský

                                

 

 

Seznam členů

Vytvořeno Celé jméno Pohlaví Město Stát Reg. hráč Členství asociace Akce
08.01.2024 16:05 Purmenská Helena Ž Rybí Česká republika <b>neplatné</b>
08.01.2024 16:05 Purmenský Petr M Rybí Česká republika <b>neplatné</b>
08.01.2024 16:06 Pospěchová Alice Ž Rybí Česká republika <b>neplatné</b>
08.01.2024 16:06 Pospěch Pospa Martin M Rybí Česká republika <b>neplatné</b>
08.01.2024 16:07 Pochyla Petr M Rybí Česká republika <b>neplatné</b>
08.01.2024 16:07 Pochyla Patrik M Nový Jičín Česká republika <b>neplatné</b>
08.01.2024 16:08 David Lukáš M Hustopeče nad Bečvou Česká republika <b>neplatné</b>
08.01.2024 16:08 Kvita Karel M Ostrava Česká republika <b>neplatné</b>
08.01.2024 16:09 Enčev Ota M Závišice Česká republika <b>neplatné</b>
08.01.2024 16:09 Širocký Daniel M Nový Jíčín Česká republika <b>neplatné</b>
08.01.2024 16:10 Lichovník Václav M Rybí Česká republika <b>neplatné</b>
08.01.2024 16:11 Hradečný Stanislav M Hlučín Česká republika <b>neplatné</b>
08.01.2024 16:11 Pustějovský Leoš M Rybí Česká republika <b>neplatné</b>
08.01.2024 16:11 Pustějovský Milan M Rybí Česká republika <b>platné</b>
08.01.2024 16:15 Buček Libor M Příbor Česká republika <b>neplatné</b>
08.01.2024 16:15 Smítal David M Frýdek-Místek Česká republika <b>neplatné</b>
08.01.2024 16:17 Jalůvka Vojtěch M Příbor Česká republika <b>neplatné</b>
08.01.2024 16:17 Jalůvka Vladimír M Příbor Česká republika <b>neplatné</b>
08.01.2024 16:30 Janulek Roman M Příbor Česká republika <b>neplatné</b>
08.01.2024 16:35 Mitana Kopr Martin M Bartošovice Česká republika <b>platné</b>
08.01.2024 16:35 Mitanová Veronika Ž Bartošovice Česká republika <b>platné</b>
08.01.2024 16:36 Rzepka Petr M Příbor Česká republika <b>neplatné</b>
08.01.2024 16:36 Rzepka Filip M Příbor Česká republika <b>neplatné</b>
Počet klubových členů v seznamu: 23
 

Seznam týmů

Založeno Název týmu Vedoucí týmu Zrušeno Statistika (*) Akce
V klubu nejsou žádné registrované týmy.
(*) Počet sezón / počet hráčů / počet náhradníků
Počet klubových týmů v seznamu: 0
 
 

Přihlášení do systému